Download de algemene voorwaarden in PDF

Algemene voorwaarden – anderstevoren

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van anderstevoren en op alle met anderstevoren gesloten overeenkomsten.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
 2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen (op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs). Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren benoemd (zoals uurtarief, bestede tijd en gebruikt materiaal) en wordt na afloop van de opdracht het aantal uur en het gebruikte materiaal gespecificeerd. Bij een opdracht met een looptijd van meer dan een maand worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.
 3. De opdrachtgever kan een afspraak met anderstevoren tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 48 uur brengt anderstevoren de volledige kosten bij opdrachtgever in rekening.
 4. Anderstevoren kan een afspraak annuleren indien ziekte, arbeidsongeschiktheid of een andere omstandigheid verhindert de opdracht uit te voeren. Deze annulering geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Na annulering maakt anderstevoren op de kortst mogelijke termijn een vervangende afspraak.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat: a. anderstevoren een opdrachtbevestiging, op welke wijze dan ook, overhandigt aan opdrachtgever;
  b. opdrachtgever kennelijk instemt met de offerte, of c. opdrachtgever toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de afgesproken diensten te wijzigen, passen partijen de overeenkomst in onderling overleg dienovereenkomstig aan. Partijen leggen eventuele (financiële) consequenties van deze wijzigingen schriftelijk vast.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW indien het een particuliere opdrachtgever betreft en exclusief BTW indien het een zakelijke opdrachtgever betreft; en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Betaling

 1. Opdrachtgever voldoet een factuur binnen twee weken na factuurdatum. Anderstevoren kan de totale prijs van een opdracht in delen factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij het maken van bezwaar tegen de inhoud of hoogte van een factuur blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever bestaan.
 3. Opdrachtgever voldoet een factuur van een pakket binnen twee weken na de eerste afspraak.

Artikel 5. Uitvoering van diensten

 1. Opdrachtgever verstrekt anderstevoren alle informatie die van belang kan zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 2. Indien anderstevoren bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever anderstevoren niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, zolang deze niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie of vanwege vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat anderstevoren is tekortgeschoten in de dienstverlening, maakt deze dit direct aan anderstevoren schriftelijk gemotiveerd kenbaar. In dat geval gunt opdrachtgever anderstevoren een redelijke termijn om het gebrek, indien mogelijk, te herstellen. De herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van anderstevoren.
 4. Een overeenkomst tussen anderstevoren en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Een overeenkomst tussen anderstevoren en opdrachtgever die betrekking heeft op het periodiek verrichten van diensten voor opdrachtgever, wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 6. Anderstevoren heeft het recht om ieder jaar de prijs voor een overeenkomst als bedoeld in het vijfde lid te indexeren.
 7. Een overeenkomst als bedoeld in het vijfde lid die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij een van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 8. Een overeenkomst als bedoeld in het vijfde lid die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van ten minste drie kalendermaanden in acht wordt genomen.

Artikel 6. Onderzoek, reclame

 1. De door anderstevoren verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door opdrachtgever indien deze niet binnen één week na oplevering van de diensten gemotiveerd aangeeft op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht of opgeleverd.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is er sprake van een inspanningsverplichting van anderstevoren jegens opdrachtgever. Er geldt dus geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door anderstevoren verrichte diensten.
 2. Indien en voor zover bij de door anderstevoren verrichte diensten zaken worden weggegooid,vernietigd of een andere bestemming krijgen, is opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. anderstevoren adviseert slechts; neemt dus geen beslissingen.
 3. De adviezen van anderstevoren zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Indien anderstevoren, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur met betrekking tot de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen met betrekking tot de verrichte diensten berusten bij anderstevoren (of andere rechthebbenden), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. anderstevoren kan de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst anderstevoren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen; c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. anderstevoren kan de overeenkomst ontbinden indien: a. zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is; b. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakoming niet langer kan worden gevergd, of c. indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. anderstevoren kan de overeenkomst ook met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering ervan blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 4. Bedragen die anderstevoren heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 5. Indien anderstevoren aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, retourneert opdrachtgever het ter beschikking gestelde binnen een week na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Alle door anderstevoren aangegane overeenkomsten,  kunnen ten alle tijde, zonder opgaaf van reden, enerzijds worden opgezegd dan wel per direct beëindigd worden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van anderstevoren of overeenkomsten die met anderstevoren zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

Maddy-Devi Homburg anderstevoren Professional Organizing www.anderstevoren.nl – Dorpsstraat 78 3274BE Heinenoord 06 – 250 76 253 IBAN NL21 TRIO 0197 7715 05 KvK 52865835 BTW NL151681892B01 VAR-wuo